• image
 • accba-reg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงาน ของคณะบริหารธุรกิจ

  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2758/2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นั้น ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดณะบริหารธุรกิจ ท่านอยากจะเห็นคณะพัฒนาไปในทิศทางอย่างไร ในสี่ปีข้างหน้า https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2c5tBH8qNMDL8pDPoIVha7E6Fh0poz44zpgvceVB9Ms9dHA/viewform

 • “การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” [VDO]

  น้อยคนนักที่คิดจะออมเงินก่อนใช้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าเราไม่ออมเงินก่อนใช้ เราจะไม่เหลือเงินให้ออมเลย..คนส่วนมากมักตั้งคำถามว่า “วันนี้กินไรดี” แต่น้อยคนนักที่จะถามตัวเองว่า “พรุ่งนี้เราจะมีเงินเท่าไหร่”👉🏻หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิม✨ เชิญรับชมวิดิโอนี้..ด้วยรักจากใจ MS.Finance CMU✨รับชมแล้ว รบกวนประเมินแบบสอบถามให้หน่อยค่าา✨https://forms.gle/FsNQiYQBTcvsxrQF9 หมายเหตุ: VDO นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม และเรียนรู้เรื่อง “การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” จากสื่อออนไลน์ และนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

  โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 2) Workshop: การสอนผ่าน Facebook LIVE และ 3) Workshop: การสอนผ่าน YouTube Channel โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการฯ อาจารย์ดร.วิสุทธร จิตอารี และ อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์สามารถสร้างการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13.00-15.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเกี่ยวกับ (COVID-19)

 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวรางวัล
 • ข่าวงานบริการการศึกษา
 • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวทุนการศึกษา
 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

AccBA แจก Face Shield พร้อมหน้ากากอนามัย ให้นักศึกษาคณะ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งจุดแจก Face Shield และหน้ากากอนามัย สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่โต๊ะลงทะเบียนระหว่าง ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215... ลงไป ...
Read More

เชิญชวนชาว AccBA เติมตู้ปันสุข “AccBA CMU รวมใจ”

โครงการร่วมระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณน้องจินตนา จิตรสกุล อุปนายกท่านที่ ...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
Read More

ผู้บริหาร AccBA ร่วมเสวนา ภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านเศรษฐกิจในยุค New Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.​รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในนักวิชาการและอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ“ภูมิทัศน์ใหม่” ของโลกและประเทศไทยในโลกหลังยุค ...
Read More

การปรับปรุงงานโดยแนวคิดแบบลีน (Lean Office)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงงานโดยแนวคิดแบบลีน (Lean Office)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสามารถนำหลักการและแนวคิดแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ ...
Read More

AccBA รับ Public Favorite Award จาก “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมชุมชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย นางสาวชญานิศ ใจเฉลียว นางสาวธนัชชา ศรีเพ็ญ และนางสาวอมราวดี ...
Read More

นักศึกษา M.B.A. Marketing #11 ได้รับรางวัล Golden Award จาก INCBAA 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรสิช พวงสุวรรณ นักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัล ...
Read More

ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รับเหรียญเกียรติคุณ “720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่”

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณธัญธารีย์ นิธิธวัชพงค์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ex-M.B.A. รุ่นที่ 5 โอกาสได้รับเหรียญเกียรติคุณ ...
Read More

AccBA รับ 2 รางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 31 จำนวน ...
Read More

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ...
Read More

ศิษย์เก่า AccBA ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
Read More

AccBA เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย Digital Marketing โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความยินดีกับนายณัชนน ไชยทิพย์ นางสาวธนานัน ชัยมงคล และนางสาวปัทมา ปฏิกรณ์ ทีมลูกช้างแอคบา ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 6315….. (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 631510... (ภาคปกติ) Full PDF รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ...
Read More

ตารางเรียนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 รหัส 622. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ชั้นปีที่ ...
Read More

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน (ภาคปกติ) Full PDF ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน (ภาคพิเศษ) Full PDF ...
Read More

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกตินักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 สาขาการบัญชี (ภาคปกติ)นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) download ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2. โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3 ...
Read More

รับสมัคร นักพัฒนาหลักสูตรปริญญาและหลักสูตร non-degree ที่เป็นหลักสูตร Online และหลักสูตร Hybrid (โครงการ อว. จ้างงาน)

โครงการ อว. จ้างงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ :091 นักพัฒนาหลักสูตรปริญญาและหลักสูตร non-degree ...
Read More

รับสมัคร นักจัดการการประชุมออนไลน์สำหรับสำนักงานยุคใหม่และการ Work From Home (โครงการ อว. จ้างงาน)

โครงการ อว. จ้างงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ :086 นักจัดการการประชุมออนไลน์สำหรับสำนักงานยุคใหม่และการ ...
Read More

รับสมัคร นักจัดการระบบสุขอนามัยในสถานประกอบการธุรกิจบริการ (โครงการ อว. จ้างงาน)

โครงการ อว. จ้างงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ :087-090 โครงการพัฒนานักจัดการระบบสุขอนามัยในสถานประกอบการธุรกิจบริการ ...
Read More

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี

ใบสมัครพนักงานใช้ทั้งส่วนงานและประจำมีกยศ.Download มาตรฐานภาษาอังกฤษของอาจารย์งบรรจุใหม่พ.ศ.2560Download ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215... ลงไป ...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะฯ ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ ...
Read More

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาและนำข้อมูลจากจากการพิจารณานักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น ...
Read More

The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ Mr. Yuichi Nishimura, ...
Read More

 • Ph.D.
 • Ex-M.B.A.
 • M.B.A.
 • M-Acc.
 • M.M.
 • M.S. Finance
image
นอกจากการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจริยธรรมคุณธรรมแล้ว ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็จะพยายามให้งานวิจัยมีมิติของ Social Responsibility ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการ โดยพยายามให้ค้นหาตัวแปรที่จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคม ถ้าคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไป คือเราก็ไม่อยากได้นักการตลาด หรือนักการเงินที่เก่งกาจแต่ใช้ความรู้เพียงเพื่อออกไปแสวงหาแต่กำไร หรือผลประโยชน์อย่างเดียว cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
สร้างให้ผู้ประกอบการก้าวขึ้นแท่นนักธุรกิจที่มีฝีไม้ลายมือในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนกลยุทธ์ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ (Practical) นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ อาทิเช่น การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Executive Leaderships) การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หลักการบัญชีเพื่อผู้บริหาร การบริหารด้านเงิน หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ การบริหารการตลาด เป็นต้น “ในแง่การเรียนรู้ บางเรื่องแม้ผู้เรียนจะไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง ก็สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของวิทยากร อาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ในวงการธูรกิจที่จะนำประสบการณการทำธุรกิจมาบรรยายให้ฟัง จัดเป็นพิธี Work Smart แบบเก๋ที่สุดวิธีหนึ่งคือเรียนรู้จากผู้อื่น โดยคอยสังเกตคอยเฝ้าดู คอยฟังว่าคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรหรือทำอะไรจึงล้มเหลว เมื่อแง่มุมใดที่มีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การเงิน การบริหาร การตลาดสมัยใหม่ ที่น่าจับตามอง” cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
“การเรียนด้านบริหารธุรกิจเป็น Social Science เราต้องให้แนวทางแก่นักศึกษาไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยสอนเครื่องมือให้เขาสามารถเข้าถึงองค์ความ รู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษาในอนาคต กล่าวคือ ตามแนวคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)” อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการทำวิทยานิพนธ์หรือการ ศึกษาอิสระ ทำให้นักศึกษารู้จักใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์งานวิจัย มีการกลับมาปรึกษาอาจารย์ มานำเสนอ Solution และร่วมกันคิดหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ และพัฒนาทักษะวิธีการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ การเป็น Change Agent ที่ต้องรู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายในโลกใบใหม่ รวมถึงทักษะด้าน Information Technology อีกทั้งยังต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ผนวกกับการมองหาและฉกฉวยโอกาส ซึ่งท้ายสุดแล้วก็จะสามารถเข้าไปทำให้ธุรกิจ Profitable และ Sustainable ภายใต้ Global Context ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคได้” cr. MBA Magazine  
 
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click

image

นักบัญชีที่ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และมาตรฐานทางการบัญชีเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้สามารถนำหลักการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นักบัญชีจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย นำเสนองานและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นหลักสูตรจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ในสาขาบัญชีเท่านั้น แต่ได้ออกแบบให้มีการรวบรวมความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบัญชี ด้วยการศึกษาผ่านกรณีศึกษา และจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยตรง รวมทั้งเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอผลงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

image
“สิ่งเหล่านี้ต้องให้ผู้เรียนหัดทดลองด้วยตัวเอง ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย ซึ่งจะเป็นแนวทางทำให้เห็นภาพได้มากขึ้น และคือการดึงแนวคิดที่สร้างความแตกต่าง”หลักสูตรที่บูรณาการการเรียนรู้ทั้งงานด้านการตลาดให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับงานอื่นๆ ของธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิผลไม่ว่าจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดก็ตาม เพราะเชื่อว่าเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาไปแล้ว องค์ความรู้ที่ได้ตลอดจนความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ที่ใส่ให้กับผู้เรียนตลอดหลักสูตรย่อมสร้างภูมิความรู้ และความสามารถให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพที่สร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าเหนือคู่แข่งและรักษาความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
การต่อยอดเรียนรู้ในศาสตร์บริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินยุคใหม่ (Modern Finance) ไม่เพียงต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านการบริหารการเงินระดับบุคคล และระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคงของประเทศชาติเท่านั้น หากแต่การศึกษาด้านการเงินในยุคปัจจุบันให้ถ่องแท้และนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ยังต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click

7s คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942105 แฟกซ์ : 053-892201

© Copyright 2015 All rights reserved.

Login Form