• image
 • accba-reg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ประกาศเกี่ยวกับ (COVID-19)

 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวรางวัล
 • ข่าวงานบริการการศึกษา
 • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวทุนการศึกษา
 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic life support : BLS) ...
Read More

ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ต้อนรับ ดร.ปิยดา ...
Read More

ต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) ...
Read More

กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 63

งานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูต รสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ...
Read More

การบรรยาย เรื่อง Restaurant And Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยาย หัวข้อ "Restaurant And Business ...
Read More

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ พบปะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ พบปะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 ...
Read More

การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาการเงินจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแนะแนว และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการเรียนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร กล่าวต้อนรับโดย ...
Read More

งานเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา "เครือข่ายการศึกษาไมซ์ภาคเหนือ" คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
Read More

บุคลากร AccBA รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุลสาขาวิชาผลงานวิชาการวันที่มีผลย้อนหลัง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนาบริหารธุรกิจ1. เอกสารคำสอนรายวิชา “การจัดการผลิตและการดำเนินงาน”2. งานวิจัย จำนวน ...
Read More

AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ U Power Digital Idea Challenge Season 4

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนายสุรเชษฐ์ ปศุศฤทธากร สุวัจน์ พรพุทธศรี นายเพชรกล้า บุตรโส นางสาววาสิตา ...
Read More

AccBA รับ Public Favorite Award จาก “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมชุมชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย นางสาวชญานิศ ใจเฉลียว นางสาวธนัชชา ศรีเพ็ญ และนางสาวอมราวดี ...
Read More

นักศึกษา M.B.A. Marketing #11 ได้รับรางวัล Golden Award จาก INCBAA 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรสิช พวงสุวรรณ นักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัล ...
Read More

ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รับเหรียญเกียรติคุณ “720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่”

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณธัญธารีย์ นิธิธวัชพงค์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ex-M.B.A. รุ่นที่ 5 โอกาสได้รับเหรียญเกียรติคุณ ...
Read More

AccBA รับ 2 รางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 31 จำนวน ...
Read More

กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 63

งานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูต รสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ...
Read More

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563” ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 6315….. (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 631510... (ภาคปกติ) Full PDF รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ...
Read More

ตารางเรียนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 รหัส 622. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ชั้นปีที่ ...
Read More

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน (ภาคปกติ) Full PDF ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน (ภาคพิเศษ) Full PDF ...
Read More

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกตินักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 สาขาการบัญชี (ภาคปกติ)นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) download ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2. โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3 ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215... ลงไป ...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะฯ ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ ...
Read More

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาและนำข้อมูลจากจากการพิจารณานักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น ...
Read More

The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ Mr. Yuichi Nishimura, ...
Read More

 • Ph.D.
 • Ex-M.B.A.
 • M.B.A.
 • M-Acc.
 • M.M.
 • M.S. Finance
image
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างครูและนักวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีความสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองต่อไปได้ กระบวนการเรียนการสอนจึงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มจากความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่ก้าวเข้ามาศึกษา หากผู้เรียนสนใจความเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารธุรกิจด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การตลาด การเงิน หรือการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทางหลักสูตรก็จะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ เพื่อชี้แนะแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมและทันสมัยในการค้นคว้าหาคำตอบที่จะอธิบายปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันและคาดคะเนอนาคตได้ ที่นี่จะสอนให้ผู้เรียนเริ่มคิดเป็น Research Oriented ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน เพื่อผู้เรียนจะได้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น เพราะจะต้องพยายามคิดถึงหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีคณาจารย์ช่วยดูแลในการค้นหาสิ่งที่ยังเป็นช่องว่างของงานวิจัยในการสร้างประเด็นคำ ถามที่ยังไม่มีผู้อื่นศึกษาและหลักสูตรก็จะกำหนดให้ได้เรียนทฤษฎีขั้นสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในหลายมิติเพื่อให้ได้เห็นตัวแปรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Master of Business Administration for Executives) เน้นการสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนเน้นการบริหารแบบบูรณาการ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ และมีทักษะของผู้ประกอบการในด้านการบริหารธุรกิจเชิงบูรณาการ สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรฯ จะเป็นผู้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึก ทั้งนี้ หลักสูตรฯ โดยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูง มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
image
องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงการค้า และการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงกับนานาประเทศมากขึ้น และเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรม และการมีจิตสำนึกด้านสังคม
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นทำงานในองค์กรธุรกิจ และองค์กรภาครัฐที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้เริ่มต้นค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นการบริหารแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของธุรกิจจากทั่วโลก รวมทั้งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ ทักษะของการบริหารธุรกิจ และ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและเกิดขึ้นรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีทักษะและความคล่องตัวด้าน IT (Information Technology Agility) เพื่อสามารถุนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และจิตสำนักต่อสังคม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ และความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
image

นักบัญชีที่ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และมาตรฐานทางการบัญชีเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้สามารถนำหลักการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นักบัญชีจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย นำเสนองานและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักสูตรจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ในสาขาบัญชีเท่านั้น แต่ได้ออกแบบให้มีการรวบรวมความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบัญชี ด้วยการศึกษาผ่านกรณีศึกษา และจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยตรง รวมทั้งเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอผลงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและการตลาด ให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างในวิชาพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ รู้ลึก และรู้จริง ในหลักการตลาด และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อความเป็นนักการตลาดมืออาชีพในองค์การต่างๆ ช่วยให้ออกไปเป็นนักวิเคราะห์ทางการตลาดที่สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าแบรนด์และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ ออกแบบแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการจัดประชุมและนำเสนองาน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ทั้งจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพและสายงานด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยทักษะที่จำเป็น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดให้สูงขึ้นได้ด้วยความสามารถและมุมมองของนักการตลาดมืออาชีพที่มีจริยธรรมทางการตลาดและการบริหารธุรกิจ
image
การเงินยุคใหม่ (Modern Finance) เป็นศาสตร์สำคัญที่มีส่วนในการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านการเงินทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่งคั่งในระดับ มหภาคในอนาคต จากความสำคัญดังกล่าว ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จึงมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรทางการเงินที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลในระดับเดียวกันกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน ภายใต้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตมีกรอบความคิดที่มุ่งเน้นจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจของตนเอง (Accountability)

7s คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942105 แฟกซ์ : 053-892201

© Copyright 2015 All rights reserved.

Login Form