• image
 • accba-reg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • (ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มช.) | กระบวนวิชาที่ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ แต่ไม่สามารถจัดสอบได้

  กระบวนวิชาที่ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ แต่ไม่สามารถจัดสอบได้ เนื่องจากมีประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ ให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเชียงใหม่

 • การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

  โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 2) Workshop: การสอนผ่าน Facebook LIVE และ 3) Workshop: การสอนผ่าน YouTube Channel โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการฯ อาจารย์ดร.วิสุทธร จิตอารี และ อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์สามารถสร้างการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13.00-15.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • AccBA เปิดพื้นที่หลบฝุ่นละออง PM2.5: PM2.5 Shelter

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงวิกฤตฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง จึงจัดพื้นที่หลบฝุ่นละออง PM2.5 จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) ห้องสมุด 2) ห้องประชุม 2 และ 3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 และวันเสาร์ เวลา 8.30-18.00 น. งดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมาติดตั้งในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งติดฟิลเตอร์แอร์ ซึ่งช่วยลดค่า PM2.5 เพื่ออากาศบริสุทธิ์ สดใส ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมอ่านหนังสือ ทำการบ้านในบรรยากาศที่ปลอดภัย เย็นสบาย ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่โล่งแจ้ง และล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังการใช้#AccBAPM25Shelter #หนีภัยฝุ่นพิษมาที่AccBA

 • ผู้บริหาร AccBA ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร Masscomm

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารของคณะการสื่อสารมวลชน ภายใต้หัวข้อ “Faculty Alignment  ปรับตัวให้ต้องใจ ปรับใจให้ลงตัว” โดยสาระสำคัญมุ่งไปที่การกำหนดพันธกิจของคณะให้มีครบถ้วนทั้ง เป้าหมายหลัก (Core purposes), แรงบันดาลใจที่มุ่งหมาย (Aspirations), และ จุดเด่นที่อยากเป็น (Distinction) เพื่อออกแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดประสานกับพันธกิจที่ตั้งไว้ ซึ่งในครั้งนี้เจาะจงไปที่ กลยุทธ์การสร้างหลักประกันผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-Based Education) กลยุทธ์การผลิตผลงานวิชาการที่มีผลกระทบ (Impactful Intellectual Contribution) และ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคณะ (School Administration Efficiency)    และเวลา 15.00-16.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารของคณะการสื่อสารมวลชน ภายใต้หัวข้อ  Improvement Culture วัฒนธรรมนำวิถีพัฒนา โดยสาระสำคัญมุ่งไปที่การแบ่งปันประสบการณ์ในการนำ Kaizen และ QCC มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งในการลดการใช้ทรัพยากร ลดความซ้ำซ้อนสิ้นเปลือง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วของการตอบสนองผู้รับบริการ ฯลฯ จนเกิดเป็นอุปนิสัยและวัฒนธรรมแห่งการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ ห้อง Smart Classroom 2306 คณะการสื่อสารมวลชน ภาพ:คณะการสื่อสารมวลชน

 • “การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” [VDO]

  น้อยคนนักที่คิดจะออมเงินก่อนใช้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าเราไม่ออมเงินก่อนใช้ เราจะไม่เหลือเงินให้ออมเลย..คนส่วนมากมักตั้งคำถามว่า “วันนี้กินไรดี” แต่น้อยคนนักที่จะถามตัวเองว่า “พรุ่งนี้เราจะมีเงินเท่าไหร่”👉🏻หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิม✨ เชิญรับชมวิดิโอนี้..ด้วยรักจากใจ MS.Finance CMU✨รับชมแล้ว รบกวนประเมินแบบสอบถามให้หน่อยค่าา✨https://forms.gle/FsNQiYQBTcvsxrQF9 หมายเหตุ: VDO นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม และเรียนรู้เรื่อง “การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” จากสื่อออนไลน์ และนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์ในการส่ง VDO Clip เพื่อการพิจารณาแทนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2563

  ผู้สมัครให้ทำการบันทึก File เป็นประเภท .MP4โดยบันทึกชื่อ File ตามตัวอย่างดังนี้ เทพากร_001.mp4 (เทพากร คือ ชื่อผู้สมัคร 001 คือลำดับ 3 ตัวท้ายเลขที่นั่งสอบ) FULL PDF

 • การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

  โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 2) Workshop: การสอนผ่าน Facebook LIVE และ 3) Workshop: การสอนผ่าน YouTube Channel โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการฯ อาจารย์ดร.วิสุทธร จิตอารี และ อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์สามารถสร้างการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13.00-15.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • อบรม “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey”

  คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม เรื่อง “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม SurveyMonkey สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ เป็นการพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมี คุณนวนนท์ วงศ์สุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติกงาน งานพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากร วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • การบริการวิชาการส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนแก่นักศึกษา

  ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนเบื้องต้นแก่นักศึกษาให้สามารถวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันได้ โดยมี นายอภิรักษ์ ชื่อเย็น ตำแหน่ง​ นักลงทุนอิสระ เพจฅนเล่นหุ้น เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเกี่ยวกับ (COVID-19)

 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวรางวัล
 • ข่าวงานบริการการศึกษา
 • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวทุนการศึกษา
 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การปรับปรุงงานโดยแนวคิดแบบลีน (Lean Office)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงงานโดยแนวคิดแบบลีน (Lean Office)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสามารถนำหลักการและแนวคิดแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ ...
Read More

Lazada Young Entrepreneur Challenge 2020

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมโครงการ Lazada Young Entrepreneur Challenge ...
Read More

การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ...
Read More

อบรม “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey”

คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม SurveyMonkey" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...
Read More

แนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ...
Read More

ขอความร่วมมือ นศ. แจ้งคณะฯ หากมีอาการป่วย

หากนักศึกษามีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย โปรดแจ้งงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ทันที โทร. 0 ...
Read More

การนำเสนอผลงาน Action Learning

ภาควิชาการเงินจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน Action Learning ระหว่าง ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...
Read More

ปัจฉิมนิเทศภาคการเงิน

ภาควิชาการเงิน จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาของภาควิชาฯ เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ และได้พบปะและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ของภาควิชาการเงิน ...
Read More

นักศึกษา M.B.A. Marketing #11 ได้รับรางวัล Golden Award จาก INCBAA 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรสิช พวงสุวรรณ นักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัล ...
Read More

ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รับเหรียญเกียรติคุณ “720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่”

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณธัญธารีย์ นิธิธวัชพงค์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ex-M.B.A. รุ่นที่ 5 โอกาสได้รับเหรียญเกียรติคุณ ...
Read More

AccBA รับ 2 รางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 31 จำนวน ...
Read More

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ...
Read More

ศิษย์เก่า AccBA ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
Read More

AccBA เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย Digital Marketing โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความยินดีกับนายณัชนน ไชยทิพย์ นางสาวธนานัน ชัยมงคล และนางสาวปัทมา ปฏิกรณ์ ทีมลูกช้างแอคบา ...
Read More

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ปริญญาบริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 18.00 - 21.00 ...
Read More

(ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มช.) | กระบวนวิชาที่ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ แต่ไม่สามารถจัดสอบได้

กระบวนวิชาที่ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ แต่ไม่สามารถจัดสอบได้ เนื่องจากมีประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ ให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเชียงใหม่ ...
Read More

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 ...
Read More

ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข้อมูลสนเทศทางด้านการศึกษา อาชีพ และสังคมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ...
Read More

AccBA ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 24 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ...
Read More

การอบรม ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม DynEd

คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม DynEd สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาภาษาอังกฤษ DynEd ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2. โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3 ...
Read More

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

*** การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยื่นสมัครออนไลน์] และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 1,000 ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) download ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2. โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3 ...
Read More

ทุนคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครขอทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ ...
Read More

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาและนำข้อมูลจากจากการพิจารณานักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น ...
Read More

The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ Mr. Yuichi Nishimura, ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และอาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาการบัญชี ...
Read More

(ทุนการศึกษา) ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship)

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุน CMU Presidential Scholarship ประจำปี 2562 จำนวน 3 ...
Read More

การประชุมมูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561 และรับมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้กับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ...
Read More

 • Ph.D.
 • Ex-M.B.A.
 • M.B.A.
 • M-Acc.
 • M.M.
 • M.S. Finance
image
นอกจากการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจริยธรรมคุณธรรมแล้ว ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็จะพยายามให้งานวิจัยมีมิติของ Social Responsibility ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการ โดยพยายามให้ค้นหาตัวแปรที่จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคม ถ้าคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไป คือเราก็ไม่อยากได้นักการตลาด หรือนักการเงินที่เก่งกาจแต่ใช้ความรู้เพียงเพื่อออกไปแสวงหาแต่กำไร หรือผลประโยชน์อย่างเดียว cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
สร้างให้ผู้ประกอบการก้าวขึ้นแท่นนักธุรกิจที่มีฝีไม้ลายมือในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนกลยุทธ์ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ (Practical) นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ อาทิเช่น การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Executive Leaderships) การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หลักการบัญชีเพื่อผู้บริหาร การบริหารด้านเงิน หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ การบริหารการตลาด เป็นต้น “ในแง่การเรียนรู้ บางเรื่องแม้ผู้เรียนจะไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง ก็สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของวิทยากร อาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ในวงการธูรกิจที่จะนำประสบการณการทำธุรกิจมาบรรยายให้ฟัง จัดเป็นพิธี Work Smart แบบเก๋ที่สุดวิธีหนึ่งคือเรียนรู้จากผู้อื่น โดยคอยสังเกตคอยเฝ้าดู คอยฟังว่าคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรหรือทำอะไรจึงล้มเหลว เมื่อแง่มุมใดที่มีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การเงิน การบริหาร การตลาดสมัยใหม่ ที่น่าจับตามอง” cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
“การเรียนด้านบริหารธุรกิจเป็น Social Science เราต้องให้แนวทางแก่นักศึกษาไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยสอนเครื่องมือให้เขาสามารถเข้าถึงองค์ความ รู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษาในอนาคต กล่าวคือ ตามแนวคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)” อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการทำวิทยานิพนธ์หรือการ ศึกษาอิสระ ทำให้นักศึกษารู้จักใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์งานวิจัย มีการกลับมาปรึกษาอาจารย์ มานำเสนอ Solution และร่วมกันคิดหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ และพัฒนาทักษะวิธีการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ การเป็น Change Agent ที่ต้องรู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายในโลกใบใหม่ รวมถึงทักษะด้าน Information Technology อีกทั้งยังต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ผนวกกับการมองหาและฉกฉวยโอกาส ซึ่งท้ายสุดแล้วก็จะสามารถเข้าไปทำให้ธุรกิจ Profitable และ Sustainable ภายใต้ Global Context ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคได้” cr. MBA Magazine  
 
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
“เมื่อไรก็ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจบนโลกเปลี่ยนไป การบัญชีก็เปลี่ยนตาม ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อมีกิจกรรมทางการค้าเกิดขึ้น นักบัญชีก็มีบทบาทหน้าที่ในการบันทึก จัดการ สื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นได้อย่างแท้จริง เพื่อสุดท้ายผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ” cr. MBA Magazine  
 
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
“สิ่งเหล่านี้ต้องให้ผู้เรียนหัดทดลองด้วยตัวเอง ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย ซึ่งจะเป็นแนวทางทำให้เห็นภาพได้มากขึ้น และคือการดึงแนวคิดที่สร้างความแตกต่าง”หลักสูตรที่บูรณาการการเรียนรู้ทั้งงานด้านการตลาดให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับงานอื่นๆ ของธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิผลไม่ว่าจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดก็ตาม เพราะเชื่อว่าเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาไปแล้ว องค์ความรู้ที่ได้ตลอดจนความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ที่ใส่ให้กับผู้เรียนตลอดหลักสูตรย่อมสร้างภูมิความรู้ และความสามารถให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพที่สร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าเหนือคู่แข่งและรักษาความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
การต่อยอดเรียนรู้ในศาสตร์บริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินยุคใหม่ (Modern Finance) ไม่เพียงต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านการบริหารการเงินระดับบุคคล และระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคงของประเทศชาติเท่านั้น หากแต่การศึกษาด้านการเงินในยุคปัจจุบันให้ถ่องแท้และนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ยังต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click

7s คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942105 แฟกซ์ : 053-892201

© Copyright 2015 All rights reserved.

Login Form