• image
 • accba-reg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • กำหนดการการฝึกซ้อมย่อย ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

  กำหนดการการฝึกซ้อมย่อย ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

 • ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ปริญญาบริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

 • ผลงานวิจัยอาจารย์ AccBA ได้รับการเสนอผลงาน SEC Capital Market Symposium 2019

  ผลงานวิจัยเรื่อง “A Comprehensive Study of the New Audit Report with Key Audit Matters: What have We Learnt from Our First Implementation?” โดย อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้วิจัยร่วมกับ อ.ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ขึ้นนำเสนอผลงานในงาน “SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของงานวิจัยต่อการดำเนินนโยบายตลาดทุน โดยถือเป็นครั้งแรกที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และแสดงยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ที่ให้ความสำคัญกับการนำงานวิชาการและงานวิจัยมาใช้ดำเนินนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” สามารถรับชมการนำเสนอได้ที่ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/604120420335995/?t=7019

 • นักศึกษา AccBA รับรางวัลหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี”

  แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม CMU1 นางสาวณิศรา สุจินดา, นส.ตามใจ ธรรมสอน, นส.พรชิตา วัฒนพงศ์, นายสาวสายฝน อินทโชติ และนส.สุทธิดา พ่วงชาวนา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 และ ทีม CMU2 นางสาวทิพกร สินไชย, นส.นภัสชล สังชาตรี, นส.ปุณยนุช วีรญาณปรีชาวิทย์, นส.สิรภัทร ปัญจไชยา และ นส.อรอนงค์ จิตสุทรามาศ ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชี อันเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้สอบบัญชีในอนาคตต่อไป โดยได้รับโล่และใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และ อ.ดร.ดุรยา สุขถมยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

  1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2.  โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกิอบการธุรกิจFULL PDF 4. โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการFULL PDF

 • การอบรมเรื่อง “เจาะลึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเด็นภาษีสรรพสากรที่น่าสนใจในปี 63”

  โครงการหลักสูตรอบรม หัวข้อ “เจาะลึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเด็นภาษีสรรพสากรที่น่าสนใจในปี 63” : ภาควิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จัด หลักสูตรอบรม หัวข้อ “เจาะลึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเด็นภาษีสรรพากรที่น่าสนใจในปี 63” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเด็นภาษีสรรพากรที่น่าสนใจ โดยมี คุณเจษฎา พงศธรบริรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแขวงเม็งราย และ คุณสุรพล วัฒนโยธิน ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่เชียงราย เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • การสัมมนาประจำปี และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ AccBA รวมใจ

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาประจำปี 2562 และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ AccBA รวมใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแจ้งให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของคณะ ตลอดระยะเวลาการทำงานในหนึ่งปีบุคลากรแต่ละสายงานต่างก็ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตนเองในแต่ละหน่วยงาน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี การรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เกิดความสมานฉันท์อันดีต่อกัน ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-21.00 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC)

  คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC) ให้แก่บุคลากรคณะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้แก่บุคลากรคณะ ตลอดจนการนำเครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงาน โดยมี อาจารย์ภูรินทร์ คุณมงคล ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

 • Ph.D.
 • Ex-M.B.A.
 • M.B.A.
 • M-Acc.
 • M.M.
 • M.S. Finance
image
นอกจากการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจริยธรรมคุณธรรมแล้ว ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็จะพยายามให้งานวิจัยมีมิติของ Social Responsibility ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการ โดยพยายามให้ค้นหาตัวแปรที่จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคม ถ้าคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไป คือเราก็ไม่อยากได้นักการตลาด หรือนักการเงินที่เก่งกาจแต่ใช้ความรู้เพียงเพื่อออกไปแสวงหาแต่กำไร หรือผลประโยชน์อย่างเดียว cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
สร้างให้ผู้ประกอบการก้าวขึ้นแท่นนักธุรกิจที่มีฝีไม้ลายมือในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนกลยุทธ์ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ (Practical) นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ อาทิเช่น การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Executive Leaderships) การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หลักการบัญชีเพื่อผู้บริหาร การบริหารด้านเงิน หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ การบริหารการตลาด เป็นต้น “ในแง่การเรียนรู้ บางเรื่องแม้ผู้เรียนจะไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง ก็สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของวิทยากร อาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ในวงการธูรกิจที่จะนำประสบการณการทำธุรกิจมาบรรยายให้ฟัง จัดเป็นพิธี Work Smart แบบเก๋ที่สุดวิธีหนึ่งคือเรียนรู้จากผู้อื่น โดยคอยสังเกตคอยเฝ้าดู คอยฟังว่าคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรหรือทำอะไรจึงล้มเหลว เมื่อแง่มุมใดที่มีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การเงิน การบริหาร การตลาดสมัยใหม่ ที่น่าจับตามอง” cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
“การเรียนด้านบริหารธุรกิจเป็น Social Science เราต้องให้แนวทางแก่นักศึกษาไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยสอนเครื่องมือให้เขาสามารถเข้าถึงองค์ความ รู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษาในอนาคต กล่าวคือ ตามแนวคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)” อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการทำวิทยานิพนธ์หรือการ ศึกษาอิสระ ทำให้นักศึกษารู้จักใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์งานวิจัย มีการกลับมาปรึกษาอาจารย์ มานำเสนอ Solution และร่วมกันคิดหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ และพัฒนาทักษะวิธีการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ การเป็น Change Agent ที่ต้องรู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายในโลกใบใหม่ รวมถึงทักษะด้าน Information Technology อีกทั้งยังต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ผนวกกับการมองหาและฉกฉวยโอกาส ซึ่งท้ายสุดแล้วก็จะสามารถเข้าไปทำให้ธุรกิจ Profitable และ Sustainable ภายใต้ Global Context ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคได้” cr. MBA Magazine  
 
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
“เมื่อไรก็ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจบนโลกเปลี่ยนไป การบัญชีก็เปลี่ยนตาม ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อมีกิจกรรมทางการค้าเกิดขึ้น นักบัญชีก็มีบทบาทหน้าที่ในการบันทึก จัดการ สื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นได้อย่างแท้จริง เพื่อสุดท้ายผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ” cr. MBA Magazine  
 
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
“สิ่งเหล่านี้ต้องให้ผู้เรียนหัดทดลองด้วยตัวเอง ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย ซึ่งจะเป็นแนวทางทำให้เห็นภาพได้มากขึ้น และคือการดึงแนวคิดที่สร้างความแตกต่าง”หลักสูตรที่บูรณาการการเรียนรู้ทั้งงานด้านการตลาดให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับงานอื่นๆ ของธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิผลไม่ว่าจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดก็ตาม เพราะเชื่อว่าเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาไปแล้ว องค์ความรู้ที่ได้ตลอดจนความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ที่ใส่ให้กับผู้เรียนตลอดหลักสูตรย่อมสร้างภูมิความรู้ และความสามารถให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพที่สร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าเหนือคู่แข่งและรักษาความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF | เข้าสู่เว็บหลัก : Click
image
การต่อยอดเรียนรู้ในศาสตร์บริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินยุคใหม่ (Modern Finance) ไม่เพียงต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านการบริหารการเงินระดับบุคคล และระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคงของประเทศชาติเท่านั้น หากแต่การศึกษาด้านการเงินในยุคปัจจุบันให้ถ่องแท้และนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ยังต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ cr. MBA Magazine  
 
อ่านทั้งหมด download : PDF  | เข้าสู่เว็บหลัก : Click

7s คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942105 แฟกซ์ : 053-892201

© Copyright 2015 All rights reserved.

Login Form