โครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ
 
1. ชื่อโครงการ
    โครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ
2. ประเภทโครงการ
    งานพัฒนาบุคลากร
3. รหัสโครงการ 
    50-03-5-24
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        
    งานบริหารและงานธุรการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คณะทำงาน
  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีมาส  สิทธิสมบัติ
ประธาน
  
2.   
กรรมการ
  
3. นางบุปผา  ญาณะตาล
กรรมการและเลขานุการ
  
4. นางสาวดนุตรา  ชัยชนะมงคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
5.   
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. หลักการและเหตุผล
   
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุข ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยวิธีการเล่นโยคะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ดียิ่งขึ้น
7. วัตถุประสงค์
   
3.1 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
3.3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.4 เพื่อเป็นโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
8. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
   
KPI
เป้าหมาย
หน่วย
20
บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
 
9. กลุ่มเป้าหมาย
    บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ
10. กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ
   
  วิธีการประเมินผล
   
11. การประชาสัมพันธ์
   
หนังสือเวียนภายในคณะ
12. ระยะเวลา/กำหนดการ
    วันที่จัดโครงการ   --
   

ระยะเวลา 2 เดือน  (ธันวาคม 2550 - มกราคม 2551)

วันเวลา ทุกวันอังคาร และวันศุกร์  เวลา  17.00 - 18.00 น.

13. สถานที่
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
14. วิทยากร
  
1.  คุณเรไร พงศ์สถาพร  ตำแหน่ง   :
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   
1. บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีสุขนิสัยที่เป็นการเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง
2. บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีสุขภาพดีและการเจ็บป่วยลดลง
3. ประสิทธิภาพของการทำงานเพิ่มมากขึ้น
16. แหล่งงบประมาณ / รายละเอียดงบประมาณ( โครงการประเภท 1,2 ใช้ตามแบบที่กำหนด ส่วนโครงการอื่นๆ ให้กำหนดตามจริง )
   
งบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2551   งบพัฒนาบุคลากร 
 
เก็บค่าลงทะเบียน    :   คนละ    : 0  บาท รวม  : 0  บาท
ไม่ เก็บค่าลงทะเบียน
   
รายการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
  1  ค่าตอบแทนวิทยากร
4,500.00
รวมเงิน :  
4,500.00
   
หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ รวมทั้งสิ้น = 4,500.00 บาท