ประเภทของข่าวสาร
:
หลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท โครงการอบรมและหลักสูตรพิเศษ
หน่วยงานที่ประกาศ
:
สำนักงานคณะฯ
ฝ่ายงาน ( สำนักงานเลขา )
:
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบในการประกาศ
:
นายเทวัญ ทองทับ
วัน-เวลาที่ประกาศ
:
2547-09-02 08:34:51
 
-
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร CMU MINI MBA รุ่นที่ 14(บริหารแบบ SMART CEOs)
-
 
  โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
CMU MINI MBA รุ่นที่ 14
(บริหารแบบ SMART CEOs)

สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลมุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี อาทิเช่น การเปิดการค้าเสรีกับประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย กระจายอำนาจการปกครองในรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัด CEOs การจัดสรรงบประมาณแก่ท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น ส่งผลทำให้ประชากรในประเทศกินดีอยู่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ประเทศไทยไม่สามารถจะปฏิเสธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ เช่น สภาวะการณ์วิกฤตราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้น ภาวะการก่อการร้ายระดับโลก ไข้หวัดนก โรคซาร์ วิกฤตการณ์ภาคใต้ เป็นต้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นย่อมส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ มากน้อยต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ไอเดีย มีนวัตกรรมใหม่ มีระบบบริหารจัดการที่ดี สามารถเปลี่ยนแปลงตามตลาดที่เปลี่ยนไปได้และสร้างความยิ่งใหญ่จากเครือข่าย อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรจะสามารถปรับตัวได้ดังกล่าวข้างต้น ต้องอาศัยผู้บริหารที่เป็น SMART CEOs ที่สามารถนำพาธุรกิจให้อยู่ได้และยั่งยืนต่อไป ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยใด ๆ ก็ตามมากระทบ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นและความต้องการการบริหารในยุคใหม่นี้โดยเน้นรูปแบบ SMART CEOs เป็นหลัก จึงได้จัดโครงการพัฒนานักบริหาร CMU MINI MBA รุ่นที่ 14 ขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยเน้นด้านการบริหารของนักบริหารในรูปแบบ SMART CEOs

วัตถุประสงค์
โครงการ MINI MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้บริหารในรูปแบบ SMART CEOs โดยเน้นวัตถุประสงค์หลัก คือ
(1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านการบัญชีและภาษีอากร การตลาด การเงิน และการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารธุรกิจ
(2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถตัดสินใจในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
(3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้าอบรม และระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ


 การรับสมัคร …
ติดต่อสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30พฤศจิกายน 2547
ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ
คุณศรีธร ตาวังค์ โทรศัพท์ 0-5394-2112
คุณศิริพร มังคละวงค์ โทรศัพท์ 0-5394-2106
คุณนันท์นภัส บุญยืน โทรศัพท์ 0 5394 2114
โทรสาร 0-5389-2201 และ 0-5389-2335
ทางเว๊ปไซด์ www.ba.cmu.ac.th


 ค่าลงทะเบียน …
ค่าลงทะเบียนท่านละ 39,000.-บาท
( รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม)
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ)

การชำระค่าลงทะเบียน
ในวันสมัคร 10,000.- บาท
ส่วนที่เหลือสามารถชำระได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “โครงการอบรม MINI MBA”
หรือโอนเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขา มช. เลขที่บัญชี 05-3405-20-081182-7

หลักสูตรการอบรม
CMU MINI MBA รุ่นที่ 14
 หัวข้อการอบรม …
1. SMART CEOs กับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก
2. เรียนรู้และเข้าใจเศรษฐกิจยุคดิจิตอล
3. ท่องโลกแบบ SMART CEOs
4. บทบาทของ SMART CEOsในยุคการเปิดเสรีทางการค้า
5. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือกับโอกาสทางการพัฒนาธุรกิจ
6. การสร้าง Corporate Identity
7. นักการตลาดกับการบริหารเสน่ห์
8. ก้าวให้ทันสถานการณ์ แบบ SMART CEOs
9. การบริหารความขัดแย้ง
10. ศาสตร์และศิลปะของการเจรจาต่อรอง
11. ท่องโลก IT แบบ SMART CEOs
12. ก้าวทันเทคโนโลยีการเงินแบบ SMART CEOs
13. ศิลปะการบังคับบัญชา
14. การใช้เวลาให้คุ้มค่าแบบ SMART CEOs
15. การตลาดแบบสมัยใหม่แบบเจาะใจรายบุคคล
16. คิดอย่างสร้างสรรค์แบบ SMART CEOs
17. CEOs กับงบการเงิน
18. ก้าวทันสรรพากร
19. การสร้างความมั่งคั่งแบบ SMART CEOs
20. พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
21. บุคลิกภาพแบบ SMART CEOs
22. กิน อยู่แบบ SMART CEOs
23. เกมส์ธุรกิจ
24. Logistic
25. บรรษัทภิบาล (Good Governance)
26. กฎหมายน่ารู้สำหรับ SMART CEOs
27. How to be SMART CEOs
ฯลฯ


 วิทยากร …
 วิทยากร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและ มีประสบการณ์ในการทำงานจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยราชการต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา


 
เอกสารประกอบ
:
......ใบสมัคร( คลิกที่นี่ )
>> กลับหน้าหลัก