บันทึกข้อความ
ส่วนงาน                                                                                          คณะบริหารธุรกิจ    โทร. 
ที่ ศธ 6393(6)/............ วันที   31   ตุลาคม   2556
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  ด้วยข้าพเจ้า     นางสาวอรพิณ สันติธีรากุล
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน    
อุดมศึกษา ระดับ ............   พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาการจัดการ     
คณะบริหารธุรกิจ ประสงค์จะขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ร่วมประชุม   สัมมนา      
ดูงาน   ติดต่องาน อื่นๆ   เรื่อง วิทยากร บรรยายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ) รุ่นที่ 271 ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
ณ      อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงใหม่  มีกำหนด  3  วัน
ระหว่าง      
วันที่    01  พฤศจิกายน  2556         ถึงวันที่    03  พฤศจิกายน  2556
สำหรับค่าใช้จ่ายในการ      
เดินทางจำนวน   0.00   บาท  
  ประสงค์จะขออนุมัติเบิกจ่ายจากคณะบริหารธุรกิจ
  ไม่ประสงค์จะขออนุมัติเบิกจ่ายจากทางราชการ เนื่องจากเดินทางไปเป็น
            วิทยากร    ที่ปรึกษา    ทำวิจัยนอกพื้นที่    อื่นๆ   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเดินทางไปราชการ เครื่องบิน    
รถไฟ รถประจำทางหรือรถทัวร์     รถส่วนบุคคล     รถยนต์ของทางราชการหมายเลข    ..........................
โดยมี   ..............................................   เป็นพนักงานขับรถ  และ ประสงค์จะทำประกันชีวิต    ไม่ประสงค์จะทำประกันชีวิต
      (ลงชื่อ) ..........................................................
             (นางสาวอรพิณ สันติธีรากุล )
      ตำแหน่ง       รองศาสตราจารย์
 
ความเห็นของหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
           ..................................................................................
 
 
 
 
 
         ..................................................................................
        (ลงชื่อ) .....................................................................
คำสั่งปฏิบัติ
      อนุมัติ

 

 
 
 
   
 
      ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .............................................
               ...........................................................................
               ...........................................................................
             (ลงชื่อ) ................................................................
            ตำแหน่ง ..............................................................