ภาควิชาการบัญชี

ลำดับที่ชื่อ - สกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1.รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ต้นทุนและระบบบัญชี/ บัญชีการเงิน/ ภาษีอากร
2.รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชรการบัญชีการเงิน,บริหาร/ การตรวจสภาพภายใน,ควบคุมภายใน/ การประยุกต์การบัญชีเพื่อการจัดการ
3.อ.จอมใจ แซมเพชรลาศึกษาต่อ
4.อ.ธันยานี โพธิสารลาศึกษาต่อ
5.ผศ.บุญเรือง เจริญศรีสหกรณ์ออมทรัพย์ / สอบบัญชี
6.อ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิชบัญชีบริหาร / การสอบบัญชี/บัญชีการเงิน
7.ผศ.มาลีมาส สิทธิสมบัติบัญชีการเงิน / บัญชีบริหาร
8.อ.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ลาศึกษาต่อ
9.อ.วรพรรณ ตระการศิรินนท์บัญชีทั่วไป / บัญชีการเงิน / บัญชีบริหาร
10.รศ.อมรา โกไศยกานนท์บัญชีการเงินและทฤษฎีทางบัญชี / บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร / การควบคุมทางบัญชีและระบบบัญชี / Quantitative Analysis / โรงแรมและการท่องเที่ยว
11.อ.มนทิพย์ จันทร์กิติสกุลบัญชีการเงิน / บัญชีบริหาร / Behavioral Accounting Research
12.อ.ภูริทัต อินยาลาศึกษาต่อ
13.อ.เอื้อบุญ เอกะสิงห์การสอบบัญชี / บัญชีบริหาร / บัญชีการเงิน
14.อ.วิสุทธร จิตอารีบัญชีการเงิน / AIS ระบบบัญชี / ภาษีอากร
15.อ.ดุรยา สุขถมยาลาศึกษาต่อ
16.อ.อมลยา โกไศยกานนท์ลาศึกษาต่อ
17.อ.วนิสรา สุวรรณมงคลภาษีอากร / บัญชีบริหาร / บัญชีการเงิน

ภาควิชาการจัดการ

ลำดับที่ชื่อ - สกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1.อ.อภิชาติ ชมพูนุชการจัดการแบบองค์รวม/ เศรษฐกิจชุมชน
2.รศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐMIS/ Business Plan/ International Business
3.อ.เขมกร ไชยประสิทธิ์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
4.อ.พิชญลักษณ์ พิชญกุลลาศึกษาต่อปริญญาโท
5.อ.กุลสิริ โค้วสุวรรณ์Human Resource Management/ การบูรณาการผลิตภัณฑ์ชุมชน(การพัฒนาการ)/ การจัดการ
6.ผศ.อรพิณ สันติธีรากุลHRD, HRM, OB/ Hospitality/ Entrepreneurship
7.อ.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์MIS/ Business Intelligence/ Business Performance(IT)
8.อ.ศรัญญา กันตะบุตรลาศึกษาต่อปริญญาเอก
9.รศ.ชัยยศ สันติวงษ์การจัดการเชิงกลยุทธ์/ การบริหารการผลิต/ การบริหารโครงการ
10.อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิรBalance scorecard/ Business Ethics & Leadership/ Strategic Management/ Organizational Behavior
11.อ. TRACI MORACHNICK International Trade/ Case study
12.อ.วรรณัย สายประเสริฐลาศึกษาต่อปริญญาเอก
13.ผศ.นำชัย เติมศิริเกียรติGeneral Management/ Human Resource Management/ Marketing Management
14.อ.ก้องภู นิมานันท์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
15.อ.สายนที เฉินบำรุงการจัดการทั่วไป
16.อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุวัฒนาOperations and Supply chain Management

ภาควิชาการตลาด

ลำดับที่ชื่อ - สกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1.รศ.ดร.รวิพร คูเจริญไพศาลผลิตภัณฑ์และราคา / การกระจายช่องทางการจัดจำหน่าย / ลอจิสติก
2.ผศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณการตลาดระหว่างประเทศ
3.รศ.อรชร มณีสงฆ์พฤติกรรมผู้บริโภค / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / สินค้าหัตถกรรมต่างๆ
4.อ.เรนัส เสริมบุญสร้างการสื่อสารการตลาด / การส่งเสริมการตลาด
5.อ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์การค้าปลีก / การขาย, การสร้างตรายี่ห้อ, การวิจัยตลาด / ระบบสารสนเทศทางการตลาด
6.ผศ.ดร.พัชรา ตันติประภาพฤติกรรมผู้บริโภค / การจัดการค้าปลีก, การวิจัยตลาด / การตลาดอุตสาหกรรม
7.อ.เอก บุญเจือระบบสารสนเทศทางการตลาด
8.รศ.กฤษณา รัตนพฤกษ์การตลาดบริการ / การส่งเสริมการตลาด / การตลาดทั่วไป
9.ผศ.ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยาการตลาดบริการ / กลยุทธ์การตลาด
10.ผศ.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่นการตลาดบริการ / การส่งเสริมการตลาด

ภาควิชาการเงินการธนาคาร

ลำดับที่ชื่อ - สกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1.ผศ.ดร.รวี ลงกานีการลงทุน / ตราสารการเงิน, ตราสารทุน, ตราสารหนี้ / ตราสารอนุพันธ์, การบริหารความเสี่ยง
2.รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์การบริหารสินเชื่อ/ การเงินส่วนบุคคล/ การวิเคราะห์งบการเงิน/ การบริหารธนาคารพาณิชย์/ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
3.รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติการบริหารการเงิน / การวิเคราะห์การวางแผนและการประเมินทางการเงิน / แผนธุรกิจและการจัดทำแผนธุรกิจ
4.ผศ.ชวภณ สิงหจรัญการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน/ การวิเคราะห์งบการเงิน/ การประกันภัย
5.ผศ.สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์การบริหารทางการเงิน / การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน / การวิเคราะห์งบการเงิน
6.อ.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์การเงินระหว่างประเทศ / การวิเคราะห์เชิงประมาณทางการเงิน / การบริหารทางการเงิน
7.อ.โรจนา ธรรมจินดาลาศึกษาต่อ
8.อ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน / ตลาดเงิน ตลาดทุน / การเงินธุรกิจ