หน้าแรก
ตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบสำรวจ
ปี 2558
1.นักศึกษาที่ไม่มีชื่อกรุณาลงทะเบียนและตอบแบบสำรวจ
2.นักศึกษาที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ กรุณาตอบแบบสำรวจด้วย
3.ให้ตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.30 น.
4.หากไม่ตอบแบบสำรวจ ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะฝึกงาน
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
[Username]
ชื่อ-นามสกุล
ตอบแบบสำรวจ
1
541510029
นางสาวจันทร์จิรา สมิทธิกุล
2
541510043
นางสาวชญานุช ศรีสอาด
3
551510003
นางสาวกรกนก บุญฤทธิ์
4
551510004
นางสาวกรชนก เพิ่มคำ
5
551510005
นางสาวกรชนก สัมพันธสิทธิ์
6
551510009
นางสาวกฤติยา ฮวบเจริญ
7
551510010
นางสาวณัชชา ปัญจญานนท์
8
551510013
นางสาวกัญญารัตน์ เอียดมาก
9
551510014
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ธนปริวรรตกุล
10
551510015
นางสาวกาญจน์หทัย จีแดง
11
551510017
นางสาวก้านตอง ทองอ่ำ
12
551510020
นางสาวกิตติมา ศิริทรัพย์
13
551510021
นางสาวกิรณา วานิชกุล
14
551510022
นางสาวกุลธิดา แข็งสาริกิจ
15
551510024
นางสาวกุลยา ชลกรธนาวัฒน์
16
551510026
นางสาวเกณิกา กอประพันธ์
17
551510027
นางสาวเกวลิน ชัยนิพัทธ์
18
551510028
นางสาวเกศภากร บุญมาก
19
551510029
นางสาวเกศิณีย์ เหลืองอ่อน
20
551510030
นางสาวขวัญฤทัยรัตน์ คุณาธารกุล
21
551510031
นางสาวคคนางค์ ติปัญโญ
22
551510032
นางสาวคนัมพร แหล่งอุโมงค์
23
551510033
นางสาวครองขวัญ มุ่งสุจริตการ มุ่งสุจริตการ
24
551510034
นางสาวแคทลียา ขัดทองงาม
25
551510035
นางสาวจตุพร พุ่มหมัน
26
551510036
นางสาวจริยาภรณ์ รัตนมหาวงศ์
27
551510038
นางสาวจารุพัชร พงศ์ชัยประทีป
28
551510039
นางสาวจิดาภา คำเหนือ
29
551510040
นางสาวจิดาภา พงษ์พานิช
30
551510042
นายจิตวัฒน์ ล้อมมณีทรัพย์
31
551510049
นางสาวชญานิน รัมวุฒิ
32
551510051
นางสาวชนากานต์ วงศ์วิชัย
33
551510052
นางสาวชนากานต์ ศรีตะลา
34
551510055
นายชาครีย์ ล้อมทอง
35
551510059
นางสาวชุดา บุปผาเพชร
36
551510061
นางสาวญาณิกา วังษา
37
551510062
นางสาวฐิตาพร ดิษฐ์แก้ว
38
551510063
นางสาวฑิฆัมพร รัตนแพทย์
39
551510064
นางสาวณฐพร วิสุทธิสังวร
40
551510066
นางสาวณัชชา รังสรรค์
41
551510067
นางสาวณัฐกานต์ ครุธศรี
42
551510071
นางสาวณัฐณิชา เมืองสุวรรณ
43
551510072
นางสาวณัฐตชา ชุ่มใจ
44
551510073
นายณัฐพล สุริราวงค์
45
551510077
นางสาวณัฐินี ศรีทอง
46
551510078
นางสาวณิชนันท์ ผมปัน
47
551510079
นางสาวณิชนันทน์ โอสถาพันธุ์
48
551510080
นางสาวณิชา มานะกิจศิริสุทธิ
49
551510084
นางสาวทวินันท์ คชสูงเนิน
50
551510087
นางสาว ทัตติพร เพชรทอง
51
551510089
นางสาวทิพยาภรณ์ ผุสดี
52
551510090
นายธนโชติ สุขสำราญ
53
551510091
นายธนบดี กาญจน์นิรันดร์
54
551510093
นายธนพล ภูรีปติพัตร์
55
551510094
นางสาวธนภร สัมภวะผล
56
551510095
นางสาวธนัชชา ทองไตรภพ
57
551510096
นายธนา วงศ์ฤกษ์ดี
58
551510097
นางสาวธนาภรณ์ บุญแรง
59
551510099
นางสาวธมน อัครชาญชยา
60
551510100
นางสาวธมลวรรณ สิทธิเครือ
61
551510101
นางสาวธวัลพร นาคภู่
62
551510102
นางสาวธัญชนก คำบุรี
63
551510106
นางสาวธีร์จุฑา เมธังกูร
64
551510107
นายกิตติวัฒน์ รุ่งสิริทวีรัชต์
65
551510108
นางสาวนงลักษณ์ จูจันทร์
66
551510110
นางสาวนภชนก เจือตระกูล
67
551510112
นางสาวนภัสมณฑ์ รัตนธรรม
68
551510114
นางสาวนัยนา ปิณฑะสุต
69
551510118
นางสาวนีรชา ไชยสุ
70
551510119
นางสาวนุจรินทร์ อินต๊ะ
71
551510121
นางสาวบุญจิรา อ่าวสมบัติกุล
72
551510123
นางสาวบุญประภา จันทร์ทา
73
551510124
นางสาวบุศชา อุดมรัตนศิริชัย
74
551510126
นางสาวเบญจวรรณ ดวงโภชน์
75
551510127
นายปกรณ์ อร่ามเรือง
76
551510128
นางสาวปณิชญ์ณัฏฐา กาญจนะสงฆ์
77
551510129
นางสาวปรมาภรณ์ สนั่นนาม
78
551510133
นางสาวปรัชนันท์ พิมมะรัตน์
79
551510135
นางสาวปรีชญา จูรัตนากร
80
551510137
นางสาวปวิตรา บัวคง
81
551510139
นางสาวปัทมพร ศีลสังวรคุณ
82
551510141
นางสาวปาณิสรา เกียรติบุตร
83
551510142
นางสาวปาริฉัตร อินชัย
84
551510145
นางสาวปิวรา อุโลก
85
551510146
นางสาวเปรมมิกา ปูธิปิน
86
551510147
นางสาวเปรมิกา หมอสมบูรณ์
87
551510149
นายพชรวิชญ์ เจริญวิชา
88
551510150
นางสาวพนิตธิดา พิชัยศรทัต
89
551510152
นางสาวพรปวีณ์ คมศรีมรกต
90
551510154
นางสาวพรลดา ปรีชญางกูร
91
551510157
นายพลพรสรวง เรืองศรีเจริญรุ่ง
92
551510160
นางสาวพัณณิตา จันจร
93
551510161
นายพัทธเนย์ พิสิษฐ์กุล
94
551510162
นางสาวพันธราณี สุวรรณทัต
95
551510164
นายพารณ พิทักษ์สาลี
96
551510165
นางสาวพิชชาภา ฐิติกุลวาณิช
97
551510167
นางสาวพิม ศิริจันทร์ชื่น
98
551510169
นางสาวพิมสุดา จำปารัตน์
99
551510171
นางสาวพุทธิดา หิรัณยตระกูล
100
551510172
นางสาวเพชรลดา แซ่ฉิ่น
101
551510173
นางสาวเพ็ญสินี แก้วมณีวัฒน์
102
551510174
นางสาวภวรัญชน์ ตาบุญ
103
551510175
นางสาวภัททิยา จารุเดชา
104
551510176
นางสาวภัทรนรี อินทรักษา
105
551510178
นางสาวภัทรรินทร์ เพ็ญสุวรรณ์
106
551510180
นายภาคภูมิ พูดสัตย์
107
551510181
นายภาณพงศ์ ดรศรีโยเพชร
108
551510182
นายภานุพงค์ แสงสว่าง
109
551510185
นางสาวมนพร ศรีสะอาด
110
551510187
นางสาวมนสิชา ชัยปภาวสิทธิ์
111
551510188
นางสาวมาริษา ทองอยู่
112
551510190
นางสาวเมธิริน นิลโชติ
113
551510193
นายรณกฤต คุ้มม่วง
114
551510194
นางสาวรพีพร บัวพิทักษ์
115
551510197
นางสาวรักชนก จันทน์แดง
116
551510198
นางสาวรัชเกล้า ตนเล็ก
117
551510199
นางสาวรัชญา ธีรลักสน์
118
551510200
นางสาวรัชฎาภรณ์ วงค์จันทร์แสง
119
551510201
นายรัชตา ชมธนานันท์
120
551510202
นางสาวรัตติการณ์ ปราณีพร้อมพงศ์
121
551510203
นายรัตติพงษ์ กันทาปวง
122
551510204
นางสาวรัตนวลี ชมโพธิ์
123
551510205
นางสาวรัตนากร มั่นเหมาะ
124
551510206
นางสาวรุจิดา นักธรรม
125
551510209
นางสาววชิรญาณ์ ป้อมกสันต์
126
551510212
นางสาววทันยา เจริญวรกิจกุล
127
551510213
นางสาววรพรรณ มีใหญ่
128
551510214
นางสาววรรณพร สมยอง
129
551510216
นายวรวัชร ขัติยะ
130
551510217
นางสาววรันธร โกมลรัตน์
131
551510218
นางสาววราภรณ์ เมืองฤทธิ์
132
551510220
นางสาววลัยพร ยอดเพชร
133
551510222
นางสาววารุณี คุ้มคำ ยอดเพชร
134
551510223
นางสาววิชญา แก้วกาญจนา
135
551510226
นางสาววิภาวัลย์ วัทธศิลป์
136
551510228
นางสาววิลาสินี เตชะวิจิตรา
137
551510229
นางสาววีรดา วัชโรทยางกูร
138
551510230
นางสาววีรยา ตันทโอภาส
139
551510232
นางสาวศรัญญา พรหมใจ
140
551510235
นางสาวศศิธร ลิ่วเฉลิมวงศ์
141
551510237
นางสาวศิรภัสสร วงศ์จินดาคุณากร
142
551510239
นางสาวศิริประภา ยุพา
143
551510241
นางสาวศิริวิไล ใจบาน
144
551510242
นางสาวศิริอนงค์ วงษ์พานิช
145
551510245
นางสาวศุภกานต์ จิณไชย
146
551510246
นางสาวศุภาลักษณ์ จารุสาร
147
551510247
นายสงกรนต์ สุระใจ
148
551510248
นายสมชาย พงศ์เรขนานนท์
149
551510249
นางสาวสมนา ไตรไทยธีระ
150
551510251
นายสวัสดิภาพ วงศ์ถาวร
151
551510253
นายสิทธิศักดิ์ ดำทิพย์
152
551510256
นางสาวสิริกาญจน์ วีรพันธุ์
153
551510257
นางสาวสิรินดา สายเทพ
154
551510258
นางสาวสิรินันท์ วระมาน
155
551510263
นางสาวสุทธาทิพย์ วุฒิไกร
156
551510264
นางสาวสุพิชญา มหาผลศิริกุล
157
551510266
นางสาวสุภาวดี พุทธวงศ์
158
551510267
นางสาวสุมินตรา ธรรมสิทธิ์
159
551510269
นางสาวสุวีรชา เปี่ยมพุทธากุล
160
551510273
นางสาวอนัญญา อมรจตุรพร
161
551510277
นางสาวอมลนันท์ ชูจิต
162
551510280
นายอรรถพงศ์ ปาลี
163
551510283
นางสาวอัญชิสา ตันธิมา
164
551510286
นางสาวอารยาภรณ์ ทีฆพุฒิ
165
551510287
นางสาวอารีรัตน์ รัศมี
166
551510288
นางสาวอาลียะฮ์ บุญเป็ง
167
551510290
นายโอฬาร ศรีสุขเศรษฐ
168
551510292
นางสาววิลิปดา แบนถี
169
551512002
นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุล
170
551512011
นายคณนาถ มุ้งเงิน
171
551512014
นางสาวจิรพร ทักษะวสุ
172
551512019
นางสาวชลันดา แก้วสระแสง
173
551512028
นางสาวณัฎฐิณี ไกรสุทธิ์
174
551512031
นางสาวณัฐธิดา สุทธนะ
175
551512035
นางสาวดลยา ทิชัย
176
551512039
นางสาวธัญญารัตน์ ก๋องวงศ์
177
551512043
นายธีราทร สุทธิวงศ์
178
551512046
นางสาวนพวรรณ วัฒนารัตยากูล
179
551512050
นางสาวนฤมล คำปัน
180
551512055
นายนันทวัฒน์ โพธิ์รุ่งเรือง
181
551512066
นางสาวปิยาพัชร ธนะสกุล
182
551512071
นางสาวพชรพรรณ ปันเขียว
183
551512075
นางสาวพลอยพิมพ์ หมอนเขื่อน
184
551512079
นางสาวพัชราวรรณ ไชยกอ
185
551512080
นายพิชญ โลหกุล
186
551512090
นางสาวมาณิตา อำไพสิริวงศ์
187
551512091
นางสาวมินตรา ดวงใจสืบ
188
551512092
นางสาวรติพร จงถนอม
189
551512094
นางสาวรุจิรา สุระดม
190
551512102
นางสาววรัญญา คำอ๋อ
191
551512106
นางสาววิชญาพร วังกาวรรณ
192
551512109
นางสาววีรยา เวฬุมาศ
193
551512112
นายศิขรินทร์ กัลมาพิจิตร
194
551512113
นายศิวดล ผลแก้ว
195
551512114
นางสาวศุทธหทัย เขษมศักดิ์กุล
196
551512118
นายสันติ์สิริ วัฒนวิจารณ์
197
551512123
นายสิรภพ โพธิ
198
551512128
นางสาวสุธิตา ดวงประภา
199
551512132
นางสาวสุภาวดี ธนูศร
200
551512133
นางสาวสุลัยฬา ตาเฮ
201
551512135
นายอนุรักษ์ นันตา
202
551512138
นายอารอฟาต อิสเฮาะ
203
551512139
นางสาวอินทุอร อุปะสัมปะกิจ
204
551512140
นายอุกฤษ นามวงษ์
205
561510177
นางสาวพัชราภรณ์ ทฤาษี
 
 
205
หน้าแรก