หน้าแรก
ตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบสำรวจ
ปี 2557
1.นักศึกษาที่ไม่มีชื่อกรุณาลงทะเบียนและตอบแบบสำรวจ
2.นักศึกษาที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ กรุณาตอบแบบสำรวจด้วย
3.ให้ตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 15.30 น.
4.หากไม่ตอบแบบสำรวจ ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะฝึกงาน ในภาคเรียน 3/2556
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
[Username]
ชื่อ-นามสกุล
ตอบแบบสำรวจ
1
531512096
นายสัญชนิศ อินกรัด
2
541510001
นางสาวกนกพร ฟองดี
3
541510002
กัญชพร รัศมีเดชาธร
4
541510003
นางสาวกมลชนก ตนหมั้น
5
541510005
นางสาวกมลชนก พรหมารัตน์
6
541510006
นางสาวกมลรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์
7
541510010
นางสาวกัณฐีรัตน์ บุญยืน
8
541510013
นางสาวกาญจนา คำหน้อย
9
541510014
นางสาวกาญจนา ใจจะดี
10
541510015
นางสาวกาญจนิษฐ์ จารุวรานนท์
11
541510019
นางสาวกุลกานต์ อินเหลือละ
12
541510021
นางสาวกุลนิดา จำลองกุล
13
541510022
นางสาวเกตุธิดา วีระหงส์
14
541510023
นายเกษม เรือนวงค์
15
541510024
นางสาวเกสรา หล้าคำมี
16
541510025
นายขจรศักดิ์ เรืองอุไร
17
541510027
นายเขื่อนเพชร จันทรมะโน
18
541510028
นางสาวจันทร์จิรา ปริธรรมมา
19
541510035
นางสาวจิราพร คำใหม่
20
541510036
นางสาวจุฑาทิพย์ แดงฟู
21
541510040
นายเจษฎา อุปนันท์
22
541510041
นางสาวฉวีวรรณ วันติกิจเจริญกูล
23
541510042
นางสาวฉัษฐิมา วรกิตติ
24
541510046
นางสาวชนิดาภา อรุณโชติ
25
541510047
นายชนินทร์ ภู่ไพบูลย์
26
541510048
นางสาวชนิษฐา กาญจนสกุล
27
541510049
นายชยดนย์ หวังมนิดากุล
28
541510050
นางสาวชรัญญา เทพวงค์
29
541510051
นายชลันวิทย์ อุ่ยอุทัย
30
541510054
นางสาวชัชชญา ซองเงิน
31
541510056
นางสาวชัญญา จงบุญดี
32
541510057
นางสาวชาลีจันทร์ แจ้งศิลป์
33
541510059
นางสาวชุลีพรรณ สัจจธรรมวดี
34
541510060
นางสาวฐิตญา ราชาวงษ์
35
541510063
นายณัฐชวุฒิ ยาทรัพย์
36
541510065
นายณัฐดนัย ไชยสุวรรณ์
37
541510070
นางสาวณัฐนรี มณีกันธัง
38
541510071
นางสาวณัฐนันท์ ตรีเอกานุภาพ
39
541510072
นางสาวณัฐนิช วิจิตรทองเรือง
40
541510074
นายณัฐพงษ์ สุกัณศีล
41
541510078
นางสาวณัฐภรณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
42
541510079
นางสาวณัฐมน หริ่มเทศ
43
541510080
นางสาวณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์
44
541510082
นางสาวดารารัตน์ ศรีหมื่น
45
541510084
นายตระการ ธัญญาวินิชกุล
46
541510087
นายธนชาติ คองประเสริฐ
47
541510088
นางสาวธนพร ไทยสกุลทอง
48
541510090
นายธนาธิษณ์ แจ้งแสง
49
541510091
นายธรรวา สุนพิชัย
50
541510092
นางสาวธัญญาเรศ ยานปิน
51
541510093
นางสาวธัญวรรณ ฐิติธนภัค
52
541510094
นางสาวธัญวรัชญ์ วงศรุจิไพโรจน์
53
541510095
นางสาวธันย์ชนก ขาวะนา
54
541510096
นางสาวธันย์ชนก นิธิเจริญเศรษฐ์
55
541510099
นางสาวธิดารัตน์ ถุงจินดา
56
541510102
นางสาวนภัสนันท์ เกียรติธนกุลธร
57
541510103
นางสาวนภัสสร เปรมประชา
58
541510104
นางสาวนภัสสร หมายยอด
59
541510105
นางสาวนรมล ขุนเสถียร
60
541510108
นางสาวนัทธมน กันเขตต์
61
541510110
นายนันทพงศ์ ยุบลชู
62
541510111
นางสาวนายิกา รองาม
63
541510112
นางสาวนิลุบล ขัติยศ
64
541510113
นางสาวนิศารัตน์ ตรังวัชรกุล
65
541510114
นางสาวนิสารัตน์ จงใจ
66
541510115
นางสาวนุชนารถ อภิชัย
67
541510116
นายบัณฑิต ดวงทนัน
68
541510118
นางสาวบูชิตา กาศสนุก
69
541510119
นางสาวเบญจนีย์ เพ็ชรมณี
70
541510120
นางสาวปณิธี ลีลาธนาคีรี
71
541510123
นางสาวประณิดา วงศ์นาสัก
72
541510126
นางสาวปริญญ์ วานิชพิพัฒน์
73
541510128
นางสาวปรียาภรณ์ ใจธรรม
74
541510129
นางสาวปัญญ์ชิตา อักษรวรรณสิน
75
541510130
นางสาวปัญญาลักษณ์ สุวรรณโสภณ
76
541510131
นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีนาค
77
541510134
นางสาวปาริฉัตร แสงแก้ว
78
541510135
นางสาวปาลิดา อุทยาวลี
79
541510136
นางสาวปิยธิดา ลือชาธนานนท์
80
541510137
นางสาวปิยะดา เนตรสุวรรณ
81
541510138
นางสาวปีย์วรา ภูวพิทยานนท์
82
541510140
นางสาวผาณิตา อภิมนต์บุตร
83
541510142
นางสาวพนารัตน์ เขื่อนแก้ว
84
541510143
นางสาวพรนิภา เปล่งศิริ
85
541510144
นางสาวพรพรหม แซ่ลิ่ม
86
541510145
นางสาวพรรณทิพา แสงวรรณกูล
87
541510146
นางสาวพรรณธร ยะอนันต์
88
541510147
นางสาวพรรณนภา ยิ้มวารี
89
541510148
นางสาวพรรณวดี สอนไม้
90
541510150
นางสาวพรสวรรค์ จารุมณีโรจน์
91
541510153
นางสาวพัขยา วรรณเสถียร
92
541510154
นายพัชรพงศ์ เพชรวงศ์
93
541510156
นางสาวพัชรินทร์ ชุ่มใจ
94
541510157
นางสาวพัสวี โรจน์สวัสดิ์สุข
95
541510159
นางสาวพิจิตรา ปากกล้า
96
541510161
นางสาวพิชญ์สินี เพ็ญกุล
97
541510162
นางสาวพิชญาภา แสนแสน
98
541510164
นางสาวพิมพ์ตะวัน จิตติเลิศวิบูลย์
99
541510165
นายพีรวัชร อำไพวัชรากุล
100
541510166
นายพุฒิพงศ์ ทิพย์เดช
101
541510167
นางสาวเพชรัตน์ บุญเนรมิตร
102
541510168
นางสาวเพียงดาว ภิญโญ
103
541510170
นายภัคดนัย ราษฎร์บุญมี
104
541510172
นางสาวภัทรวดี รัตนภาค
105
541510173
นางสาวภัทรียา ชอบธรรม
106
541510175
นายภาณุพงษ์ เพ็ญธง
107
541510176
นางสาวภาวิตา บำรุงศรี
108
541510177
นางสาวภาวินี ลิ้นฤาษี
109
541510178
นางสาวภาศิณี ทำนอง
110
541510179
นางสาวภาสิริ แซ่โต๊ะ
111
541510180
นายภาสุข นิธิบันดาลเสรี
112
541510181
นางสาวภิญญาพัชญ์ ปันโย
113
541510183
นายภูริวัจน์ คงคาสวรรค์
114
541510184
นางสาวมณีนุช สมศรี
115
541510186
นางสาวมนัชญา ตรงฤทธิชัยการ
116
541510187
นางสาวมัลลิกา อิธรรมะ
117
541510189
นางสาวมานิตา วสันต์
118
541510191
นางสาวเมริน มณีทัต
119
541510194
นางสาวรพีพร วิเศษพจนกิจ
120
541510195
นางสาวรังสิมา ดิถีเพ็ง
121
541510196
นางสาวรัชนก วังใหม่
122
541510197
นางสาวรัตนวรรณ ราชภัณฑ์
123
541510198
นายรุธจิโรจน์ อินทระสังขา
124
541510199
นางสาวฤทัย อะโน
125
541510200
นางสาวลักษณารีย์ ลังกาฟ้า
126
541510202
นางสาววรณิชานันทน์ สุริยจักร์
127
541510205
นางสาววรัชญา คำมามูล
128
541510207
นางสาววรัญญา อุ่นแก้ว
129
541510208
นางสาววริษฐา ปู่ประเสริฐ
130
541510209
นางสาววริษา กีรติมหาตม์
131
541510210
นางสาววริษา ทวีประศาสน์
132
541510215
นางสาววัรดี ชัยประสิทธิ์
133
541510216
นางสาววัสสวัลย์ สงวนพันธุ์
134
541510217
นายวิชชากร เกี้ยวฝั้น
135
541510218
นายวิชชุกร เวชชากุล
136
541510219
นางสาววิชญาภรณ์ ลิ้มประภากร
137
541510222
นายวีรชัย ขำสกุล
138
541510223
นายวุฒิกร จันทร์แก้ว
139
541510225
นางสาวศรัณพร บุตรบรรเทิง
140
541510229
นางสาว่ศิริวรรณ วิใจคำ
141
541510230
นางสาวศิลป์ศุภา ชัยศิลปบุญ
142
541510233
นางสาวศุภลักษณ์ ชนะ
143
541510235
นางสาวศุภิสรา โตวิจักษณ์ชัยกุล
144
541510236
นางสาวศุภิสรา บุญผ่อง
145
541510237
นางสาวพิมญาดา พันเพ็ชร
146
541510238
นายสมภพ วิทยาอัมพร
147
541510239
นางสาวสราพรรณ ชูวรรธนะปกรณ์
148
541510240
นางสาวสริตา กำลูนเวสารัช
149
541510241
นางสาวสิรินทร์พร ออสุคนธ์โรจน์
150
541510244
นางสาวสุกัญญา พิพิธกุล
151
541510245
นางสาวสุชัญญา พึ่งทรัพย์ชัยกุล
152
541510246
นางสาวสุดาพิชญ์ ใจเที่ยงตรง
153
541510247
นางสาวสุดารัตน์ ธรารักษ์
154
541510249
นางสาวสุนันทา ม่วงเลี่ยม
155
541510250
นางสาวสุนิษา ทาวิเศษ
156
541510251
นางสาวสุปรียา สุขเปรม
157
541510255
นางสาวโสรยา ประเสริฐศักดิ์
158
541510256
นางสาวหทยา วรรณเกษมสุข
159
541510257
นางสาวหทัยชนก ศรีตะลา
160
541510258
นางสาวหนึ่งฤทัย สนิทไชย
161
541510260
นางสาวอกนิษฐ์ วิถียภัณท์
162
541510261
นางสาวอจลียา ชัยยศสกุล
163
541510265
นางสาวอภิญญา อุ่นวงศ์
164
541510266
นางสาวอภิพร เอื้อวงษ์สุวรรณ
165
541510268
นางสาวอริยา โกพระ
166
541510269
นางสาวอลีนา พรรณเ้ชษฐ์
167
541510270
นางสาวอัจฉรา คำอิ่น
168
541510271
นางสาวอัฉรา พงษ์พูล
169
541510273
นางสาวอัญมณี วุฒิยางกูร
170
541510280
นายเอกชัย ปันคำวงศ์
171
541510282
นางสาวเอื้ออารี ทัฬหชัยกุล
172
541510284
นายณัฐวุฒิ สานใจวงศ์
173
541510285
นางสาวอรทัย พะเยาว์
174
541512001
นางสาวกนกพร สุรินต๊ะ
175
541512002
นางสาวกัณธิญา คงบุญ
176
541512007
นางสาวกัญญ์ปภัส หนูแก้ว
177
541512009
นางสาวเกวลี ปัญสุวรรณวงศ์
178
541512011
นางสาวจริยาวดี อาศนะ
179
541512012
นางสาวจิราภรณ์ แปงชมภู
180
541512013
นายเจษฎา อิสริยะปิยะวราห์
181
541512017
นางสาวชมพูนุท บำรุงรักษ์
182
541512019
นางสาวช่อพิตรี จันทร์ใหม่
183
541512021
นางสาวฑิมพิกา อินต๊ะสาร
184
541512025
นายณัฐนนท์ มณีฉาย
185
541512031
นางสาวเทวิกา ตาสม
186
541512032
นายธงไทย กาทองทุ่ง
187
541512036
นายธัญพิสิษฐ์ วงค์ปั๋น
188
541512041
นายนนทวัฒน์ เฉลิมรักษ์
189
541512045
นางสาวนลิน ศตสุข
190
541512047
นายนาถพงศ์ ยะย่าเป้า
191
541512048
นางสาวนิรัชพร ต๊ะนันกลาง
192
541512051
นางสาวบุษยพรรณ ผลจันทร์งาม
193
541512052
นางสาวเบญจพร ศิริโรจน์
194
541512054
นายภาสวี นิยมไทย
195
541512056
นายปิยะวัฒน์ จารุศุภนันท์
196
541512060
นางสาวพอใจ ทองบุรินทร์
197
541512062
นางสาวพัฒนียา กิติศรีรุ่งเรือง
198
541512063
นางสาวพิชญา สงสำเภา
199
541512064
นายพินิจ ตาลศรี
200
541512070
นางสาวมณีนุช มณีวรรณ
201
541512071
นางสาวมนุญญา เฟื่องฟูชาติ
202
541512072
นางสาวมยุรี ตั้งมานะกิจ
203
541512074
นางสาวมาลินี กันทะวงศ์
204
541512075
นายเมธานนท์ วณิตย์ธนาคม
205
541512078
นางสาวรองรัตน์ มูลฟู
206
541512079
นางสาวระพีพรรณ นานากุล
207
541512081
นางสาวรุ้งฟ้า บุญตระกูลพูนทวี
208
541512082
นางสาวเรวิสา สันบุญเป็ง
209
541512083
นางสาวพสิกา แก้วอาจ
210
541512084
นางสาววนัชพร ทรายมูล
211
541512085
นางสาววรรษมน คำมีสว่าง
212
541512087
นางสาววราพรรณ จันทร์เที่ยง
213
541512088
นายวัชระ ธิเขียว
214
541512091
นางสาววิชุดา แก้วมณี
215
541512099
นางสาวสิรพัชร มณีรัตน์
216
541512100
นางสาวสุชาดา เจริญสุข
217
541512101
นางสาวสุทธิพร สมย้อย
218
541512103
นางสาวสุพรรณี แหวนเพชร์
219
541512105
นางสาวสุรางค์พิชญ์ มิตตา
220
541512107
นางสาวอุทมพร อุปสิทธิ์
 
 
220
หน้าแรก