หน้าแรก
ตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบสำรวจ
ปี 2558
1.นักศึกษาที่ไม่มีชื่อกรุณาลงทะเบียนและตอบแบบสำรวจ
2.นักศึกษาที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ กรุณาตอบแบบสำรวจด้วย
3.ให้ตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.30 น.
4.หากไม่ตอบแบบสำรวจ ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะฝึกงาน
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
[Username]
ชื่อ-นามสกุล
ตอบแบบสำรวจ
 
 
หน้าแรก