คำอธิบาย

  1. เลือกการประชุม
  - ระดับชาติ BMRC
  - ระดับนานาชาติ IBMRC

  2. เลือกประเภทการลงทะเบียน และยืนยันการลงทะเบียน
  - อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
  - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  - ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง

  3. กรณีมีผู้เขียนร่วมเข้าร่วมการนำเสนอ ให้เลือก “ADD CO AUTHOR” ก่อนยืนยันการลงทะเบียน

  4. การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับการยืนยันทางอีเมล์ หลังจากตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้ว