ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและแบบฟอร์มต่างๆ

1.ประกาศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561)
ประกาศลำดับที่ ประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ลงนาม มีผลใช้ในคณะฯ สาระสำคัญ ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (WORD) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
 
1
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฉบับที่  25/2556  12 ธค. 56 ตั้งแต่ 12 ธค. 56 เป็นต้นไป -ค่าตอบแทนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1,000 บาท/เรื่อง  - -
          -ค่าตอบแทนการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 2,000 บาท/เรื่อง      
          -การตรวจแก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศในแบบบทคัดย่อ จำนวน 600 บาท/เรื่อง      
          -การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศเรื่องเต็ม  จำนวน 3,000 บาท/เรื่อง      
 
2
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2554(ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย) 25 กพ. 54 ตั้งแต่ 25 กพ. 54 เป็นต้นไป -ค่าตอบแทนกรรมการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย คนละไม่เกิน 1,000 บาท/โครงการ - -
          -ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่อ่านและแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยคนละไม่เกิน 1,000 บาท / โครงการ       
 
3
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ 13 มิย. 56 ตั้งแต่ 13 มิย. 56 เป็นต้นไป  -ต้องเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คือ ISI, SCOPUS, Science Direct, Medline, BIOSIS, PubMed, MathSciNet หรือวารสารตาม สกอ. และ สกว.ยอมรับ       
          - ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์หรือไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน -
          -ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน      
          - สนับสนุนค่าตีพิมพ์กรณีการขอตีพิมพ์แบบเร็ว (Fast Track) หรือการขอตีพิมพ์แบบด่วนมาก (Super-Fast Track) จ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท / บทความ       
 
4
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 28 /2559(เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ)   26 ตค. 59 ตั้งแต่ 1 ตค. 59 เป็นต้นไป  -ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)      
    หมายเหตุ : ให้อ้างอิงคู่กับประกาศมช. ฉบับ 18/2560     - ปี 2560 : TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ       
          - ปี 2561 : TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ - -
          - ปี 2562 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ       
          TCI Tier 1 #Lo = 5,000 บาท / บทความ      
          - ปี 2563 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ      
          ***รายละเอียดบัญชีแนบท้ายให้ใช้ตามประกาศมช. ฉบับที่ 18 /2560***      
 
5
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 29 /2559(เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ) 26 ตค. 59 ตั้งแต่ 1 ตค. 59 เป็นต้นไป  -ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)      
    หมายเหตุ : ให้อ้างอิงคู่กับประกาศมช. ฉบับ 19/2560     - Book Chapter : 30,000 บาท/เรื่อง - -
          - C/ABDC หรือ 1/ABS หรือ Q4 Scimago  = 50,000 บาท/บทความ      
          -B/ABDC หรือ 2/ABS หรือ Q3 Scimago  = 80,000 บาท/บทความ      
          -A/ABDC หรือ 3/ABS หรือr Q2 Scimago  = 200,000 บาท/บทความ      
          -A*/ABDC หรือ 4/ABS หรือ Q1 Scimago  = 300,000 บาท/บทความ      
          -ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 500,000 บาท/บทความ      
 
6
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 18 / 2560 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติของคณะบริหารธุรกิจฉบับที่ 2) 29 พย. 60 ตั้งแต่ 29 พย. 60 เป็นต้นไป -ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ(Acceptant letter)แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและทีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน      
          -บัญชีแนบท้ายรายละเอียดดังนี้      
          - ปี 2560 : TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ 
          - ปี 2561 (เท่านั้น): TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ      
          - ปี 2562 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ, TCI Tier 1 #Lo = 5,000 บาท / บทความ      
          - ปี 2563 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ      
 
7
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 19 / 2560 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจฉบับที่ 2) 29 พย. 60 ตั้งแต่ 29 พย. 60 เป็นต้นไป ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ(Acceptant letter)แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและทีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน
          ***รายละเอียดบัญชีแนบท้ายให้ใช้ตามประกาศมช. ฉบับที่ 29 /2559***      
 
8
 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการตรวจ/แก้ไขบทความทางวิชาการภาษาต่างประเทศ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ 29 สค 59 ตั้งแต่ 18 สค.59 -ค่าตอบแทนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1,000 บาท/เรื่อง       
          -ค่าตอบแทนการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 2,000 บาท/เรื่อง - -
          -การตรวจแก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศในแบบบทคัดย่อ จำนวน 600 บาท/เรื่อง      
          -การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศเรื่องเต็ม  จำนวน 3,000 บาท/เรื่อง      
 
9
บัญชีวารสารต้องห้าม 4 พค.59 ตั้งแต่วันที่ 4 พค.59 เป็นต้นไป -รายชื่อวารสารต้องห้าม Beall’s List  - -
          https://web.archive.org/web/20170112125427/https://scholarlyoa.com/publishers       
 
10
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัย และบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2559 1 ตค. 58 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 58 เป็นต้นไป -งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละกลุ่มไม่เกิน 700,000 บาท / โครงการ หรือชุดโครงการ  - -
          -ต้องมีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ Tier 2 หรือวารสารนานาชาติที่ สกอ. หรือ มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด      
 
11
 การจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 สค. 58 ตั้งแต่วันที่ 24 สค. 58 เป็นต้นไป -แบ่งกลุ่มวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์      
          4 กลุ่ม คือ      
          1.กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ      
          2.กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเพศและช่วงวัยของประชากร - -
          3.กลุ่มนวัตกรรมเชิงสังคมและธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       
          4.กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
          และหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและภาคเหนืออีก 11 หัวข้อ       
 
12
การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลTCI : Thai-Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) 25 กค.60 1 สค. 60 ถึง 31 กค. 61 -ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 1 = 35,000 บาท / บทความ
          -ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 2 = 15,000 บาท / บทความ      
 
13
การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ 1 ตค.60 ตั้งแต่ 1 ตค.60 เป็นต้นไป -มีชื่ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก      
          -ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจหรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
          -TCI Tier1 / TCI Tier2 = 50,000 บาท / บทความ      
          -International Journal ตามหลักเกณฑ์ กพอ.กำหนด / AACSB = 100,000 บาท / บทความ      
 
14
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ 1 ตค. 60 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 60 เป็นต้นไป  -ยื่นข้อเสนอโครงการไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. ของทุกปี      
          -งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท / โครงการ      
          - งานวิจัยสถาบัน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / โครงการ      
          -งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท / โครงการ      
          -งานวิจัยเชิงบูรณาการ จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / โครงการ      
          -งานวิจัยเชิงวิชาการ เงื่อนไขการเผยแพร่  - -
          * ไม่เกิน 50,000 บาท  เผยแพร่ผลงานวิชาการงานประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ ที่มี Peer Review และ Proceeding      
          * 50,001 – 100,000 บาท      
          วารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย Tier 2 ที่ สกอ.รับรองและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ       
          *100,001 – 200,000 บาท วารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย Tier 1 ที่ สกอ.รับรองและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ       
          *มากกว่า 200,000 บาท      
          วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานระดับนานาชาติและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ       
          ขยายเวลาได้1 ครั้ง (50 % ของระยะเวลาขอทุนวิจัย) หากพ้นระยะเวลานี้แล้วดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้คืนเงินทุนวิจัยที่เบิกไปแล้วทั้งจำนวน      
          ในช่วงที่ขอรับทุน หากมีหลักฐานการส่งบทความไปตีพิมพ์ แต่ยังมิได้รับการตอบรับ ให้ขยายเวลาได้อีก 2 ปีสำหรับบทความระดับชาติและ 3 ปีสำหรับบทความระดับนานาชาติ แต่หากหมดระยะเวลานี้แล้วยังไม่ได้ตอบรับตีพิมพ์ต้องคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมด       
    เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้            
  14.1 สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย            
  14.1.1 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเชิงวิชาการ        - 
  14.1.2 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา        - 
  14.1.3 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยสถาบัน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยเชิงบูรณาการ        - 
  14.2 แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ขอรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย/แบบประเมิน Proposal            
  14.2.1 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา        - 
  14.2.2 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยสถาบัน        - 
  14.2.3 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน        - 
  14.2.4 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการ        - 
  14.2.5 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงวิชาการ        - 
  14.2.6 แบบประเมินProposalงานวิจัยเงินรายได้        - 
  14.3 แบบฟอร์มขอเบิกเงินทุนวิจัย            
  14.3.1 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1        - 
  14.3.2 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2        - 
  14.3.3 แบบฟอร์มขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)        - 
  14.4 แบบฟอร์มขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้        - 
  14.5 แบบฟอร์มขอยกเลิกทุนวิจัย        - 
  14.6 แบบฟอร์มขอส่งสรุปค่าใช้จ่าย (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)        - 
 
15
การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 มค. 61 28 พย. 60 ถึง 28 พย. 65 (ตามระยะเวลาของ MOU ที่ลงนามร่วมกันระหว่างทั้ง 4 สถาบัน) -บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI tier 1 หรือ TCI Tier 2 และงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษาโดยต้องมีคู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน = 50,000 บาท / บทความ
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     -บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดหรือ AACSB ยอมรับ = 100,000 บาท / บทความ      
         ก่อน ตค 60  -ก่อน ตค. 60 ให้เบิกจ่ายจากงบพัฒนาตนเอง       
 
16
แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 14 / 2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560     -หลัง ตค. 60 ผลงานที่มีค่าตีพิมพ์บทความสามารถขอเบิกได้ 1 ครั้ง / บทความ จากเงินรายได้ส่วนกลางและในการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความจากงบพัฒนาตนเองสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง / บทความ
2.แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้
ลำดับที่ คู่มือบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
2.1 เงื่อนไขการขอรับทุน       
2.2 ขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้       
2.3 งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา       
2.4 งานวิจัยสถาบัน       
2.5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       
2.6 งานวิจัยเชิงบูรณาการ       
2.7 งานวิจัยเชิงวิชาการ       
2.8 คู่มือทั้งเล่ม       
2.9 ระเบียบการใช้เงินอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้       
2.10 จรรยาบรรณนักวิจัย       
2.11 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ       
3.แนวปฏิบัติสำหรับการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ
ลำดับที่ คู่มือบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
3.1 แนวปฏิบัติสำหรับการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ       
3.2 คำนิยามและประเภทผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ