ค้นหาตารางสอบ

สอบไล่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(*) ข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


(*) ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบไล่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กระบวนวิชา 701100 ตอน 1, 801 และ 705431 ตอน 801


กระบวนวิชา 701100 ตอน 1, 801
จากเดิม วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:00-11:00 น.
(*) เปลี่ยนแปลงเป็น วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00-11:00 น.
ตอน 1 ห้องสอบ BAB 1311
ตอน 801 ห้องสอบ BAB 1312


กระบวนวิชา 705431 ตอน 801
จากเดิม วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:30-18:30 น.
(*) เปลี่ยนแปลงเป็น วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00-11:00 น.
ตอน 801 ห้องสอบ BAB 1313, BAB 1314

ตารางสอบ
ลำดับ วันสอบ เวลาสอบ Section ห้องสอบ
 

SEARCH VISITS
85% change