ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.


Feeds
 • (*) อัพเดทข้อมูลผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  29/05/2017
 • ปรับปรุงข้อมูลห้องสอบ ตารางสอบไล่ (Final) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  02/05/2017
 • ตารางสอบไล่ (Final) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  24/04/2017
 • อัพเดทข้อมูลการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  04/04/2017
 • ตารางสอบกลางภาค (Midterm) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  22/02/2017
 • แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์งานบริการฯ Link
  17/01/2016
 • ปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาและผลการเรียนรหัส 56
  12/01/2016
 • อัพเดทข้อมูลผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  09/01/2016
 • อัพเดทข้อมูลปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  01/01/2017
 • อัพเดทข้อมูลการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  23/12/2016
 • อัพเดทข้อมูลผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  23/12/2016
 • อัพเดทข้อมูลสอบไล่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  16/11/2016
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2559
 1. วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน : วันพุธที่ 4 มกราคม

  1. วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน

     1.1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

     1.2 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
        - วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
        - วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโตรงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
           สำหรับนักศึกษาปริญญาโท รหัส 57...
           สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 56...

  2. วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W
     - พุธที่ 4 มกราคม ถึง ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

  Read More
 2. วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W (วันสุดท้าย) : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม

  วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W (วันสุดท้าย)
     - พุธที่ 4 มกราคม ถึง ศุกร์ที่ 13 มกราคม

  Read More
 3. วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา : วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม

  วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา

  Read More
 4. วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม

  1. วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
     - จันทร์ที่ 16 มกราคม ถึง ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

  2. วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
     - จันทร์ที่ 16 มกราคม ถึง ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

  Read More
 5. วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (วันสุดท้าย) : วันศุกร์ที่ 20 มกราคม

  1. วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (วันสุดท้าย)
     - จันทร์ที่ 16 มกราคม ถึง ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

  Read More
 6. วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกระบวนวิชาหลังกำหนด : วันศุกร์ที่ 27 มกราคม

  1. วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

  Read More
 7. วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) : วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์

  1. วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
     - จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

  Read More
 8. วันสอบไล่ : วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม

  1. วันสอบไล่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
     - จันทร์ที่ 1 - พฤหสับดีที่ 4
     - เสาร์ที่ 6 - อังคารที่ 9
     - และ พฤหัสบดีที่ 11 - อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

  Read More
 9. วันปิดภาคเรียนการศึกษา : วันพุธที่ 17 พฤษภาคม

  1. วันปิดภาคเรียนการศึกษา
     - วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

  Read More
 10. วันประกาศผลการศึกษา : วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม

  1. วันประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
     - วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

  Read More
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
50
50%

0

SUPPORTING STAFF
50
50%

VISITS
85% change
change
85%