ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.


ข่าวงานบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 * ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
50
50%

0

SUPPORTING STAFF
50
50%

VISITS
85% change
change
85%