ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.ข่าวงานบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 * ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
46
46%

0

SUPPORTING STAFF
54
54%

VISITS
85% change
change
85%