ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.


ข่าวงานบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 * ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
52
52%

0

SUPPORTING STAFF
48
48%

VISITS
85% change
change
85%