คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบนโยบายการบริหารงานของคณะฯ หลักสูตรการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบผู้บริหารของคณะฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone