ชื่อโครงการ              Summer Camp ครั้งที่ 1

หน่วยงาน                คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา     2560

ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 21 – 23 เมษายน 2560 (3 วัน 2 คืน)

สถานที่จัดกิจกรรม     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ ศูนย์วิจัย ฝึกอบรมไร่แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากกิจกรรม Summer Camp เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและแนะนำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้นักเรียนที่มีความสนใจต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรอุดมศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
  2. เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
  3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนที่มีต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 กลุ่มเป้าหมาย           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 100 คน

เกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น

  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  2. มีความสนใจในคณะบริหารธุรกิจ
  3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปีที่ 4 และปีที่ 5 เทอม 1 ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
  4. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษละคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00

     ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัคร ปล.ให้แนบใบ ป.พ. (ใบเกรด) มาด้วยน่ะ ^^

ส่งเอกสารการสมัคร ได้ที่ !!!

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

(เอกสารใบสมัครค่าย Acc-BA Summer Camp)

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone